Werkwijze

Met ruim 25 jaar actieve ervaring in de wereld van het afvalwater en biovergisting beschikt Robiovis over een groot netwerk van personen en bedrijven waarop een beroep kan worden gedaan voor kennis en kunde. Uiteraard is het de kwaliteit van de consultant om in het eerste gesprek deze kennis compact in te brengen en aan de opdrachtgever te tonen dat zijn probleem, dat voor hem uniek is, daadwerkelijk opgelost kan worden of dat er met het treffen van investeringen ook geld kan worden bespaard (afvalwater) of verdiend (duurzame energie).

Robiovis verkoopt geen product of standaard oplossingen maar denkvermogen dat ten dienste wordt gebracht van de opdrachtgever. Daarom is het voor de opdrachtgever zelf van groot belang dat zij in het eerste kennismakingsgesprek alle beschikbare informatie die voor handen heeft ook inbrengt zodat samen bepaald kan worden of het zinvol is om een duurzame relatie op te bouwen en aan het werk te gaan.

Een belangrijk onderdeel in het gratis kennismakingsgesprek is de "sigarendoosberekening " waaruit met grove aannames moet blijken of een idee, oplossing of investering ook daadwerkelijk zinvol kan zijn. Tijd en geld steken in bij voorbaat niet haalbare oplossingen of investeringen is voor beide partijen niet zinvol.

Vaak leidt de "sigarendoorberekening" wel tot de vaststelling dat een aantal grove aannames eerst beter in beeld dient te worden gebracht voordat vastgesteld kan worden of de investering zinvol is. Daarnaast heeft ieder bedrijf eigen criteria om te bepalen wanneer een investering zinvol kan zijn. Voor een goede besluitvorming is het dan voor de opdrachtgever toch zinvol om eerst op hoofdlijnen een technische en financiële haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren door Robiovis tegen een vergoeding die slechts een fractie zal zijn van de potentiële verdiensten.

Als op te zetten projecten gecompliceerder van aard zijn en binnen het bedrijf het idee of project eerst een rijpingsproces moet doormaken om tot een goede besluitvorming te komen, dan kan Robiovis zijn diensten aanbieden in de vorm van een tijdelijke managementovereenkomst voor een vast aantal uren per week.

Tot slot heeft Robiovis middels het kapitaal in zijn BV ook nog mogelijkheid om te participeren in nieuwe projecten of nieuw op te richten projectvennootschappen.